Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

U bent hier: Home » De Vitusmavo » Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Als een leerling afwezig is, willen we graag weten wat daarvan de reden is. Los van het feit dat leerlingen wettelijk verplicht zijn tot een bepaalde leeftijd onderwijs te volgen, vindt de school het bijwonen van lessen en andere ingeroosterde activiteiten namelijk een voorwaarde voor deelname aan het onderwijs. Bovendien voelen we ons verantwoordelijk voor onze leerlingen. We willen dan ook goed zicht hebben op de geldigheid van de absenties. Onderstaand volgt een beschrijving van ons verzuimprotocol.

 

Signalering

Signalering

Aan het begin van elke les voert de docent de absenten in Magister in. Als er geen afmelding is, belt de verzuimcoördinator de ouders. Als de ouders niet op de hoogte zijn van de absentie van hun kind, zou dit kunnen duiden op onverantwoord verzuim (spijbelen). In dat geval zullen er passende maatregelen worden genomen (zie ‘onverantwoord verzuim’).

 

Protocollen

Protocollen

Verzuimprotocol

In Nederland geldt de leerplichtwet. Meer informatie hierover is te vinden in bijlage 1.

Als een leerling afwezig is, willen we graag weten wat daarvan de reden is. Aan het begin van elke les voert de docent de absenten in Magister in. Als er geen afmelding is, belt de verzuimcoördinator de ouders. Als de ouders niet op de hoogte zijn van de absentie van hun kind, zou dit kunnen duiden op onverantwoord verzuim (spijbelen). In dat geval zullen er passende maatregelen worden genomen (zie ‘Ongeoorloofd verzuim’).

1. Soorten verzuim
Onder schoolverzuim wordt verstaan: alle vormen van fysieke afwezigheid van leerlingen tijdens de vastgestelde lesuren en lesdagen van het schoolrooster.

De school maakt onderscheid tussen verschillende soorten afwezigheid van leerlingen:

1.1 Geoorloofd verzuim:
       1.1.1 Ziekte
       1.1.2 Verzuim met reden
       1.1.3 Bijzonder verlof
1.2 Ongeoorloofd verzuim:
     1.2.1 Spijbelen
     1.2.2 Te laat
     1.2.3 Uitgestuurd

1.1 Geoorloofd verzuim

1.1.1 Ziekte
Wanneer een leerling ziek is, melden ouder(s)/verzorger(s) dit voor 8.10 uur aan de school via mail (verzuim@vitusmavo.nl), telefoon (035-6942435) of de Magisterapp. Elke schooldag dat de leerling ziek is, wordt deze melding opnieuw gedaan.
Wanneer een leerling ziek naar huis wil, dan meldt de leerling zich bij de verzuimcoördinator of conciërge. Er wordt naar ouder(s)/verzorger(s) van de leerling gebeld om toestemming te krijgen de leerling naar huis te laten gaan.. Zonder toestemming van ouders / verzorgers mag een leerling niet naar huis.
Op school volgen wij het ziektebeeld van een leerling. Bij regelmatige afwezigheid of een opvallend absentiepatroon, wordt contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s). Een gesprek met leerling en ouder(s)/verzorger(s) kan plaatsvinden. Wanneer de absenties niet afnemen, wordt de schoolarts ingeschakeld. Wanneer een leerling zonder duidelijke reden te veel verzuimt vanwege ziekte, kan een melding aan leerplicht volgen. Wanneer ouders niet meewerken aan het verzoek contact te hebben met de schoolarts/schoolverpleegkundige, wordt dit altijd gemeld aan leerplicht.

1.1.2 Verzuim met reden
Verzuim met reden (doktersbezoek, tandarts, hulpverlening etc.) moet zoveel mogelijk buiten schooltijden plaatsvinden. Wanneer het niet mogelijk is een afspraak buiten schooltijd te maken, wordt de school vooraf geïnformeerd door ouder(s)/verzorger(s) via de mail (verzuim@vitusmavo.nl) of telefonisch (035-6942435).

1.1.3 Bijzonder verlof
In bepaalde gevallen kan een leerling bijzonder verlof krijgen. Dit moet schriftelijk en uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het verlof aangevraagd worden bij de teamleider. Het formulier hiervoor is te vinden op https://vitusmavo.nl/de-vitusmavo/verzuim-en-ziekmelden/.
Ook vakantie buiten de schoolvakanties moet op deze manier worden aangevraagd. In principe mag een leerling nooit buiten de schoolvakanties om op vakantie gaan. Daarop is één uitzondering: als het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er kan dan zogenoemd extra verlof worden verleend. Hiervoor gelden de volgende regels:
• Het verlof moet minstens 6 weken van te voren worden aangevraagd bij de teamleider.
• Er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd.
• Het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor maximaal 10 aaneengesloten schooldagen.
• Het verlof mag niet geplakt worden aan de zomer- of kerstvakantie.
• Het verlof mag nooit vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
Tegenwoordig wordt streng toezicht gehouden op het (ongeoorloofde) verzuim rond vakanties. De leerplichtambtenaren houden regelmatig controleacties om dit luxeverzuim tegen te gaan.

1.2 Ongeoorloofd verzuim

1.2.1 Spijbelen
Een leerling die gespijbeld heeft, moet die tijd dubbel inhalen.
Bij ongeoorloofd verzuim van 3 dagen, bij 12 keer ongeoorloofd te laat (in 20 weken) en bij 16 uur verzuim binnen 4 weken wordt het verzuim gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Bij niet-gemelde afwezigheid van een leerling op school neemt de verzuimmedewerker contact op met de ouders. De verzuimmedewerker stelt de mentor op de hoogte van ongeoorloofd verzuim. Wanneer een leerling gespijbeld heeft, worden ouders hiervan middels een digitale brief op de hoogte gesteld.

1.2.2 Te laat
Wanneer een leerling te laat komt door bijv. doktersbezoek, vragen wij u hem of haar een briefje mee te geven. Hiermee meldt de leerling zich bij de verzuimcoördinator of de conciërge, waarna hij/zij met een ‘geoorloofd te laat-briefje’ de les in mag. Wanneer een leerling zonder goede reden te laat komt (hier valt ook verslapen onder), moet hij/zij zich de volgende dag of de dag erna uiterlijk om 07.45 uur melden. Gebeurt dit niet, dan wordt er een uur nablijven ingepland. Wanneer een leerling zich zodanig verslaapt dat hij/zij het hele lesuur mist, moet dit uur worden ingehaald.

Een leerling die 6 keer ongeoorloofd te laat is gekomen, ontvangt een brief waarin staat dat bij herhaling van te laat komen de leerling andere stappen worden ondernomen. Bij 9 keer wordt er wederom contact opgenomen en worden er afspraken met u en de leerling gemaakt. Er gaat een afschrift van deze afspraken naar het RBL (Regionaal Bureau Leerplicht (leerplichtambtenaar)).

Na 12 keer te laat wordt een melding gedaan bij het Digitaal verzuimloket. Het RBL gaat een gesprek aan met de leerling en/of ouders, geeft een formele waarschuwing en legt de afspraken schriftelijk vast.

Na 16 keer wordt opnieuw een melding gedaan via het Digitaal verzuimloket. Het RBL kan vragen om een schriftelijke, ondertekende melding t.b.v. een proces-verbaal. Het RBL maakt vervolgens een Haltverwijzing op, maakt proces-verbaal als de leerling niet meer voor Halt in aanmerking komt en brengt de school schriftelijk op de hoogte van zijn bevindingen en ondernomen acties.

1.2.3 Uitsturen
Als je uit de les verwijderd wordt wegens wangedrag, meld je je met een uitstuurformulier bij de verzuimcoördinator. Krijg je deze niet mee van de docent, ontvang je deze van de verzuimcoördinator. Je neemt je spullen mee en werkt verder aan je werk in de hal op de aangewezen plek. Aan het eind van de les ga je terug naar je docent, die vervolgens bepaalt welke consequenties aan het uitstuurformulier worden verbonden.
De leerling die uit de les wordt verwijderd, meldt zich meld zich met een uitstuurformulier bij de verzuimcoördinator. Daarna volgt een gesprek met de docent. Bij herhaling heeft de leerling een gesprek bij de teamleider en kan een sanctie volgen. Gemiste onderwijstijd wordt op school ingehaald, bij voorkeur bij de docent die de leerling uit de les verwijderd. Wanneer een leerling meerdere malen uit de les verwijderd wordt, kan een schorsing volgen en gaat er een brief naar ouders. Ook een gesprek met ouders op school kan volgen na herhaling van uitstuur. Wanneer dit patroon zich herhaalt na dit gesprek zal leerplicht op de hoogte worden gebracht van de gemiste lestijd.

Bijlage 1: Leerplichtwet

In onze samenleving hebben alle kinderen en jongeren het recht om te leren. In Nederland (en in veel andere landen) wordt veel waarde gehecht aan dit leerrecht. Men vindt dit recht zó belangrijk, dat de jeugd via een wet wordt verplicht naar school te gaan. Met de Leerplichtwet wordt gewaarborgd dat in principe alle jeugdigen in Nederland aan het onderwijs deelnemen. Het doel van de Leerplichtwet is dat jeugdigen kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven.

Leerplicht en kwalificatieplicht
Sinds 1 augustus 2007 wordt in de Leerplichtwet onderscheid gemaakt in leerplicht (voor iedereen van 5 tot 16 á 17 jaar) en kwalificatieplicht (tot 18 jaar).

Leerplicht (5 tot 16/17 jaar)
Leerplicht is de plicht dat een jeugdige bij een erkende school is ingeschreven en deze elke schooldag bezoekt.
Bijna alle kinderen gaan naar school als ze vier jaar zijn. Het kind is dan nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn ontwikkeling om samen met leeftijdsgenootjes al de school te bezoeken. De echte leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. In het begin is een volledige schoolweek soms te lang voor jonge kinderen. Voor vijfjarigen bestaat dan de mogelijkheid van vrijstelling: in overleg met de schooldirecteur mogen de ouders hun kind maximaal tien uur per week thuishouden. Deze mogelijkheid is alléén bedoeld om overbelasting van leerlingen te voorkomen en wordt tijdelijk verleend voor bepaalde uren.
De leerplicht eindigt op één van de volgende twee momenten:
aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden;
aan het einde van het 12e schooljaar. (Een eventueel overgeslagen klas in de basisschool telt wél mee als doorlopen schooltijd: de basisschooltijd telt voor deze leerling als acht jaar.)
Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Kwalificatieplicht (tot 18 jaar)
Het merendeel van de jongeren heeft na de leerplicht nog geen startkwalificatie (= diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau) behaald. Daarom geldt voor hen aanvullend de kwalificatieplicht. Deze jongeren zijn verplicht een volledig onderwijsprogramma te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben behaald óf totdat ze 18 jaar zijn. De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren met een schooldiploma of getuigschrift praktijkonderwijs en voor jongeren die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs hebben bezocht.
De kwalificatieplicht kan betekenen dat de jongere vijf dagen per week op school zit, maar de school of instelling kan ook combinaties van leren en werken aanbieden (zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo).
De kwalificatieplicht vervangt de partiële leerplicht die voorheen gold en die in de praktijk lastig te handhaven viel. Er waren veel 16- en 17-jarigen die het onderwijs verlieten zonder startkwalificatie. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen van het kabinet om schooluitval van jongeren tegen te gaan. Met de invoering hoopt men dat het aantal leerlingen dat een startkwalificatie behaalt, aanzienlijk wordt verhoogd.

Te laat komen

Procedure te laat komen
Versie 18-12-2018

1. De leerling die te laat komt, moet zich bij de conciërge melden. Daar wordt de te laat-melding in het absentiesysteem genoteerd. Bij een geoorloofde reden (met briefje ouders) is deze melding T+, bij ongeoorloofd te laat T-. De leerling krijgt een briefje mee, waarmee hij/zij de les in mag. De leerling meldt zich in het geval van T- de volgende dag of de dag erna vóór 07.45 uur bij de conciërge. Doet de leerling dit niet, wordt er een uur nablijven ingepland in Magister.

2. Bij 3x te laat volgt een gesprekje met de mentor.

3. Een leerling die 6 keer ongeoorloofd te laat is gekomen, ontvangt een brief met een waarschuwing. Hierin wordt ook aangegeven hoe de rest van de procedure verloopt bij herhaling.

4. 9 keer te laat (in een aaneengesloten periode van 20 weken): gesprek met ouders en leerling, brief met afspraken n.a.v. het gesprek naar ouders. CC naar RBL.

5. Na 12 keer te laat (in een aaneengesloten periode van 20 weken) wordt een melding gedaan bij het Digitaal Verzuimloket. Het RBL geeft een schriftelijke waarschuwing af aan ouders/verzorgers. Als school melden wij de ouders dat wij deze melding gedaan hebben.

6. Na 16 keer te laat (in een aaneengesloten periode van 20 weken) wordt opnieuw een melding gedaan via het Digitaal Verzuimloket. Het RBL nodigt ouders/verzorgers en lln uit voor een gesprek en geeft weer een waarschuwing. Wanneer dit niet baat, volgt er een HALT-verwijzing. Het RBL kan vragen om een schriftelijke, ondertekende melding t.b.v. een proces-verbaal.